Wartość zrealizowanego kontraktu wynosiła 7 084 800,00 PLN brutto (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset zł zero groszy). Potwierdzamy, że wszystkie prace Firma RCI wykonała terminowo i z należytą starannością.